امروز دوشنبه 02 خرداد 1401 dlfile.cloob24.com
0

عنوان طرح (فارسی)

مقایسه میزان افسردگی و سطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل

عنوان طرح (انگلیسی)

The Comparison of depression and Self-esteem in employed and non-employed group of students

مقدمه و بیان مساله:

یکی از ویژگی های شخصیت به هنجار، برخورداری ازعزت نفس است(1). عزت نفس عبارت است از رضایت وارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویشتن خود (،3،2). همچنین می توان آن رابه عنوان رابطه میان خودواقعی وخود ایده آل شخص درنظر گرفت. عزت نفس یکی از نیازهایی است که برای سازگار شدن ضرورت دارد و در رساندن فرد به موفقیت نقش مهمی ایفا می کند هرچه این نیاز کمتر مرتفع شود امکان فاصله گرفتن ازموفقیت و رشد کاهش پیدا می کند. مساله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت است.از برجسته ترین ویژگی های صاحبان تفکر واگر او افراد اخلاق،داشتن اعتماد به نفس واحساس خود ارزشمندی بسیار بالاست.عزت نفس همیشه یک نیاز شخصی ضروری بوده که دردهه آخر قرن حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.بررسی درباره شکست های شغلی نشان می دهد که یکی از دلایل محرز این شکستها (ترس از تصمیم گیری)است(3).تمام کسانی که در هر درجه و مقام قرار دارند،از سطح مدیران عالی رتبه تا کارکنان صفوف مقدم به عزت نفس بیشتر احتیاج دراند و توجه به این نکته برای درک بیکاری سطح بالا ضرورت دارد مفهوم عزت نفس نباید با مفهوم خود پنداره اشتباه شود.خود پنداره عبارت است از مجموعه ویژگیهایی که فرد برای توصیف خویشتن بکار می برد. یک فرد ممکن است خودش را یک فوتبالیست خوب،علاقمندبه داستانهای علمی بداند که اینها محتوای خود پنداره را تشکیل می دهند و اما عزت نفس عبارت از ارزشی است که اطلاعات درون خود پنداره برای فرد دارد واز اعتقادات فرد در مورد تمام صفات وویژگیهایی که دراو هست ناشی می شود مفهوم افسردگی از دیدگاه آسیب شانسی یک حالت درونی است که باغمگینی،بیحوصلگی،دلتنگی یا دل گرفتگی ظاهر می شود وشامل یک طیف وسیعی است که در یک سر این طیف حالات طبیعی ودر سوی دیگر آن حالتهای کاملا بیمار گونه قرار دارد. برای بیماری افسردگی تب مثال خوبی است: به دنبال در بخشی از بدن،آماس بوجود می آید این آماس موجب تظاهراتی از تنش می گیردد که خود را به شکل تب بروز می دهد اما تب نیز به نوبه خود مکانیسم های دفاعی بدن را بر می انگیزد مانند: ازدیادی گلبولهای سفید یا پادتن ها که با ارگانیسم های عفونت را مبارزه می کنند. (4)بنابراین بیماری حاصل از تب،هم درد و هم واکنش در برابر آن است.افسردگی را می توان به همین گونه در نظر گرفت نشانه های حقیقی ناآشکار و نشانه های آشکار بیماری افسردگی،همانطور که توصیف شد می توانند هم نتیجه فشار وارده برفرد وهم ناشی از بسیج مکانیسم های دفاع روانی فردباشند که در برابر آن فشار سازگاری بوجود می آورند.(5)بیکاری یا از دست دادن شغل نیزخود به عنوان یک رویداد مطلوب در زندگی می توانند در درجه افسردگی فرد نقش داشته باشد. بر همین اساس در پژوهش حاضر به بررسی مقایسه میزان افسردگی و سطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل دانشگاه... پرداخته است.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

مسئله اشتغال و بیکاری در طبقه عوامل اجتماعی قرار دارد که می توانند در حالات و بیماریهای روانی تاثیر گذار باشد.بیکاری یا از دست دادن شغل به عنوان یک رویداد مخصوصا دربین مردان که وظیفه تامین معاش خانواده برعهده آنهاست ودرجامعه از آنان انتظار داشتن شغل می رود می توانند تاثیر زیادی در روحیات آنها داشته باشد. با توجه به آنچه در بالا ذکر شد نتیجه این پژوهش می تواند هم در زمینه پیشگیری و هم در زمینه اقدامات درمانی مورد استفاده قرار گیرد. اگر در سطح عزت نفس و شدت افسردگی دو گروه دانشجویان شاغل و بیکار تفاوت معنی داری وجود داشته باشد می توان از ایجاد اشتغال بعنوان عاملی برای پیشگیری از شدت افسردگی و کاهش عزت نفس این افراد استفاده کرد و یا درصورت افسرده بودن ونداشتن شغل,می توان از طریق فراهم کردن شغل در امور درمان وبهبود به آنها کمک نمود.


خرید و دانلود | 15,000 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com